Adatkezelési Tájékoztató

I. Alapvető rendelkezések

I.1. Bevezetés

A Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) értelmében W3RC – Demeter Ferenc adatkezelőnek minősül. A Tájékoztató célja, hogy megállapítsa W3RC – Demeter Ferenc (továbbiakban úgy is, mint „Adatkezelő”) által követett és alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, W3RC – Demeter Ferenc adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

I.2. Jogszabályok

A Tájékoztató tartalmának meghatározásakor az Adatkezelő kiemelten a Rendelet mellett figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit is.

I.3. Hatály

Jelen Tájékoztató hatálya a https://w3rc.hu címen elérhető honlaphoz (a továbbiakban: „Honlap”) és az Adatkezelő szolgáltatással kapcsolatos tevékenységével összefüggő adatkezelésekre terjed ki. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapokon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a Honlapról értesült.

I.4. Módosítás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Tájékoztatót egyoldalú döntésével megváltoztassa.

I.5. Jóváhagyás

Az Érintett a Honlapra történő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az Érintett további beleegyezése a Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges.

II. Az Adatkezelő személye és tevékenysége

Neve: W3RC- Demeter Ferenc

Telefonszáma: +36-30/2-536-536

Email: info[kukac]w3rc.hu

Az Adatkezelő üzemelteti a Honlapot, amely a W3RC név alatt reklám, termékbemutatási és kapcsolatteremtés lehetőségének céljából jött létre.

III. Fogalmak

A GDPR 4. cikkében található fogalmakat használja jelen Tájékoztató.

IV. Az adatkezelés jogalapja

IV.1. A GDPR 6. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy „(a) az Érintettek személyes adatai kezelhetőek, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.”

IV.2. Az Érintett önként lép kapcsolatba az Adatkezelővel, vagy önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja mindazon adatkezelés tekintetében. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló és a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

IV.3. A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

IV.4. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

V. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja elsősorban a Honlap üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, teljesítése. Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

az Érintett azonosítása,
az Érintettel való kapcsolattartás
az Érintett számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson
az Érintett jogainak védelme.

VI. A kezelt adatok forrása, köre és az adatkezelés időtartama

VI.1. Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címre küldött üzenet

A kapcsolatfelvételhez, és ahhoz, hogy az Adatkezelő reagálni tudjon a megkeresésére, szüksége van az Érintett nevére és e-mail címére, ezek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, a postafiókot rendszeresen felülvizsgálja és töröli a felesleges leveleket külön kérés nélkül. A hozzájárulás bármikor visszavonható az info[kukac]w3rc.hu e-mail címre küldött e-maillel. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

VI.2. Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával

A kapcsolatfelvételhez, és ahhoz, hogy az Adatkezelő reagálni tudjon a megkeresésére, szüksége van az Érintett nevére és a telefonszámára, ezek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. Ha nem alakul ki üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet az Adatkezelő nem ment el. Az Érintett hozzájárulását visszavonhatja egy e-maillel az info[kukac]w3rc.hu e-mail címre, ebben az esetben egy munkanapon belül törlésre kerül a készülék híváslistájából a telefonszám, amelyről másolat nem marad meg és nem kerül át a telefonszáma egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. Az Érintett hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít. Üzleti kapcsolat esetén telefonszámát az Adatkezelő feljegyzi az Érintetthez tartozó ügyfél kartonra, elmenti a telefonjára a munkakapcsolat gördülékenységének biztosítása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeli az Érintett megadott személyes adatait.

VI.3. Kapcsolatfelvétel a honlapunkra kihelyezett űrlapon keresztül

A Honlapon az “Elérhetőség” menüpontra kattintva lehetőség van űrlapon keresztül történő üzenetküldésre. Ezt a lehetőséget azért biztosítjuk az Érintettnek, hogy kényelmesen, közvetlenül a honlapról fel tudja venni velünk a kapcsolatot. A nevének, e-mail címének, telefonszámának és megrendelési igényeinek megadását kötelezően kérjük, hogy a megkeresésre az Adatkezelő reagálni tudjon. Az Érintett hozzájárulása alapján kezeli az Adatkezelő ezeket az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig. A postafiókot az Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és töröli a felesleges leveleket külön kérés nélkül. A hozzájárulás bármikor visszavonható az info[kukac]w3rc.hu címre küldött e-maillel. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

VI.4. Technikai adatok

A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a IX. pontban leírtak szerint.

VII. Adattovábbítás, adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek – ide nem értve a Google LLC részére történő adattovábbítást – vagy az Adatkezelő és az adatfeldolgozó olyan munkatársának, aki nem a weboldal, vagy a W3RC üzemeltetésével foglalkozik.

A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszóval. A személyes adatok tárolásának biztonságát rendszergazdáink folyamatosan ellenőrzik.

Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelő adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

VIII. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget a Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen. Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Tárhelyszolgáltatás

Cégnév: Tárhelypark Kft

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez).

Google Analitics

Az Adatkezelő a honlaplátogatottsági adatok elemzését a Google LLC (Google Adatvédelmi Központ: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043) által nyújtott Google Analytics szolgáltatáson keresztül végzi. A cookie-k által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Honlap a Google LLC USA-beli szervereire továbbítja, és ott tárolja. Az Adatkezelő ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során az Érintett személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2017. szeptember 25.). Ennek megfelelően az Adatkezelő kijelenti, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Érintett személyes adatai feldolgozására.

IX. Cookie-k kezelése

A Honlapon cookie-kat helyeztünk el, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk az oldalon. A cookie (süti) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A cookie-k számtalan funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-k elfogadása nem kötelező, viszont amennyiben Érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Érintett számára. A cookie-k elfogadásával Érintett hozzájárul lent említett adatainak kezeléséhez.

A Honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A munkamenet cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Érintett számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A használatot támogató cookie-k lehetővé teszik, hogy a Honlap megjegyezze, hogy milyen működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia.
A teljesítményt biztosító cookie-k segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják a Honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a Honlapot (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra. A Honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics teljesítményt biztosító cookiekat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.

A látogatás során kezelt adatkör: a Honlap használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

a látogató által használt IP cím,
a böngészőprogram típusa,
látogatás időpontja,
a meglátogatott oldalak adatai,
látogató preferenciái

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatás:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Chrome (Mobil) https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
Edge https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari (asztali eszközök) https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Safari (mobil eszközök) https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

X. Külső szolgáltatók

A Honlapon elhelyezett közösségi média gombok (Facebook, Instagram és Youtube) is cookie-t helyezhetnek el az Érintett gépén. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglalta az irányadók. Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy az Adatkezelő nem ismeri az átvitt adatok tartalmát és azt, hogy a külső szolgáltatók ezeket hogyan használják.

Más marketing tevékenységet nem folytatunk honlapunkon!

XI. Az érintett jogai

XI.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

Az Adatkezelő biztosítja a személyes adatokhoz a hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathozdozhatóságról. Bővebb tájékoztatást az Érintett a Rendeletben olvashat. Az Érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal.

XI.2. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, miért kezeli ezeket, milyen adatokat kezel, kinek adja át, meddig tárolja, milyen egyéb jogokat biztosít az Érintettnek, hol tehet panaszt stb.

XI.3. Helyesbítéshez való jog

Ha az Érintett kezelt adatai pontatlanok, elírást talál a nevében, az e-mail címében, vagy bármely más személyes adatában, kérésére az Adatkezelő helyesbíti, vagy kiegészíti azokat. Ha valakinek az Adatkezelő továbbította a személyes adatait, közli vele is a megkeresést.

XI.4. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az összes személyes adatát, ha Érintett visszavonta a hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez, vagy az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra abból a célból, amiért elkérte azokat. Ha az Adatkezelő jogalap nélkül kezelt egy személyes adatot, szintén törlésre kerül. A jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen az Érintett tiltakozhat, adatai törlésre kerülnek. Az Adatkezelő személyes adatot nem hoz nyilvánosságra, ezért az elfeledtetéshez való jog jelenleg nem értelmezhető. Ha mégis előfordulna, mert az Érintett névvel ad a Honlap számára jó véleményt, majd később élni szeretne az elfeledtetéshez való jogával, az Adatkezelő megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsa.

XI.5. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja, az Adatkezelő nem kezeli pontosan a személyes adatait, az Érintett kérheti a korlátozást, amíg a kérdés nem kerül tisztázásra. Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljen az Adatkezelő az Érintettről személyes adatot, de ha mégis, törlés helyett a korlátozást is kérheti. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő törölni szeretne egy adatot, de az Érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges, ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett a korlátozást, ezekben az esetekben csak tárolásra kerülnek az adatok.

XI.6. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége. Ez csak üzleti partnerek kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja. A tiltakozásokat az Érintett az info[kukac]w3rc.hu e-mail címre küldheti.

XI.7. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelő átadja az Érintettnek, vagy elküldje egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, ezesetben az átadás megtörténik.

XI.8. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

XI.9. Panasz benyújtása, bírósági jogorvoslat

Ha az Érintett úgy érzi, az Adatkezelő szabálytalanul kezeli a személyes adatait, nyomban javítja a szabálytalanságot. Az érintett ide küldheti az üzenetét: info[kukac]w3rc.hu.

Bíróság előtt is érvényesítheti az Érintett a jogait. Erre polgári per keretében van lehetősége, melynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetét (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az Érintett bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdésével felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Kelt, Debrecen, 2021. Június 09.

W3RC